Fakta o Karlovi

Milí přátelé!

Václav Klaus nedávno prohlásil, že Karel
Schwarzenberg není politik a není ani Čech! Touto
hrůznou neomaleností prokázal nejen svou ubohost, ale
opětovné zostuzení role prezidenta. Urazil nejen památku
a důstojnost šlechtického rodu, ale i všech, kteří proti
nacistům a komunistům bojovali. Řada občanů však o
vlastenectví Schwarzenbegových bohužel neví. Dovoluji si
stručně popsat několik historických faktů, které je
prokazují:

- Pád prohnilé habsburské monarchie, vznik ČSR a nástup
demokracie pochopili Schwarzenbergové jako dějinnou
nutnost. I když jim byly v r. 1922 odňaty mnohé majetky,
stali se z vlastní vůle Čechy, správněji Čechoslováky, a
Masarykovými stoupenci. Jak Karel VI, tak jeho bratr
František přísahali jako čs. vojáci věrnost své vlasti,
což dodrželi. František se stal velvyslancem ČSR ve
Vatikáně a snažil se urovnávat vztahy s touto institucí.

- V roce 1938 před Mnichovem iniciovali prohlášení české
šlechty o věrnosti ČSR, text sepsal Karel Schwarzenberg.
Jejich čin podnítil obrovskou petiční akci - manifest
"Věrni zůstaneme", který podepsalo 1,5 miliónu občanů.

- Nacisti jim konfiskovali většinu majetku, jakož i těm
šlechtickým rodům, kteří prohlášení věrnosti podepsali.
Brutálnímu nátlaku nácků, aby se prohlásili za Němce
odolali. Člen hlubocko-krumlovské větve Jindřich
Schwarzenberg byl uvězněn v koncentračním táboře
Buchenwaldu <http://cs.wikipedia.org/wiki/Buchenwald>,
jeho bratr Adolf emigroval do USA.

- Bratři Karel a František z orlické větve se během
nacistické okupace stali členy odbojových organizací.
František patřil k těm, kteří zprostředkovaliradiové
spojení gen. Eliáše s prezidentem Benešem! Oba se
podíleli na květnovém povstání se zbraní v ruce. Karel
byl ve vedení odboje v Čimelicích a byl raněn, František
působil na štábu povstání v Praze.

- Přikládám výňatek z knihy Vlad. Škutiny "František
Schwarzenberg", ve kterém tento čs. vlastenec popisuje,
jak byl pověřen gen. Kutlvašrem, aby v uniformě poručíka
čs. armády převzal kapitulaci od velitele nacistických
vojsk gen. Toussainta. Dále jak byl poslán na Wilsonovo
nádraží, aby dojednal kapitulaci a odjezd německých
vojsk do zajetí k Američanům. Zároveň vystihuje svůj
vztah ke státu.

- Po válce v roce 1947
<http://cs.wikipedia.org/wiki/1947> byl hlubocké větvi
veškerý majetek znárodněn, orlické větvi byl znárodněn
částečně, ale v roce 1948 byli komunisty přinuceni
vystěhovat se z ČSR.

- Syn Karla VI - současný min. zahraničí Karel Jan se
stal významným a aktivním činitelem našeho exilu. Mimo
jiné umožnil, aby se na hradě Schwarzenberg ve
Scheinfeldu každým rokem konaly o letnicích konference
čs. exilu, jejichž hlavním tématem byla cesta ke svobodě
naší vlasti. Účastnily se jí všechny významné osobnosti
celého politického spektra - od Pavla Tigrida po
soudruha Mlynáře. Projevy účastníků poté zveřejnil
Tigrid v edici SVĚDECTVÍ.

- Rovněž umožnil (a financoval) na témže hradězaložení
Čs. dokumentačního střediska, které vedl Dr. Vilém
Prečan. Zde byla soustředěna veškerá samizdatová a
exilová literatura, dokumenty a doklady. Jejímu
přemístění do vlasti nebylo od vlády ČR přáno;
přemístění se vleklo po dlouhou dobu.

- Karel Jan se stal předsedou Mezinárodního helsinského
výboru pro lidská práva. Tento helsinský proces byl
významným bojem za dodržování lidských práv v zemích
komunismu a znamenal počátek jeho pádu.

- Jako člověk s velikými známostmi po celém světě
vykonal ve funkci kancléře prezidenta Havla velikou
práci a přispěl k sympatiím světa k naší zemi. K
důstojnosti tohoto šlechetného muže patří, že se svými a
rodinnými zásluhami o ČSR a ČR nechvástá. Předpokládá
totiž, že si je naši lidé uvědomují.

Připojuji na okraj: v r. 1938 předal panující hlubocký
kníže Schwarzenberg prezidentu Benešovi 1.000.000,- Kč
na vyzbrojení čsl. armády proti Hitlerovi. Doklad o tom,
v podobě filmového záznamu je k dispozici na st. zámku
Český Krumlov.

* Dovoluji si Vás požádat, abyste při výběru
prezidenta volili toho, kdo by svou mravní čistotou,
pevnými zásadami a světovými styky pomohl vrátit naší
zemi úctu, jakou jsme měli za Václava Havla.*